Polski / English : Szukaj

KONKURS PROJEKT SUKIENKA

KONKURS NAT Fashion room „Projekt Sukienka”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Projekt Sukienka” (zwanym dalej „Konkursem”) jest NAT Fashion Room z siedzibą w Sopocie  pod adresem: Al. Niepodległości 705/2 81-853 Sopot , Sklep NAT Fashion Room jest własnością podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gdynia pod numerem: 30114,  NIP 586-117-67-66, Regon: 191598472

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs trwa od 19.08.2017 do 11.09. 2017 do godz. 23:59.

4. Zwycięzców konkursu ogłosimy we wpisie na Facebooku NAT Fashion Room nie później niż w dniu 12.09.2017.

5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook (z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobre imię: marki Nat Fashion Room.

11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Facebook.

15. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Facebook albo braku dostępu do Internetu itp.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w serwisie Facebook (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu), obserwujące profil Organizatora w serwisie Facebook.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook

(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook;

(c) zapoznanie się z Regulaminem;

(e) wrzucenie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku zdjęcia własnoręcznie narysowanego projektu sukienki.

2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na wrzuceniu pod postem konkursowym na Facebooku  zdjęcie  własnoręcznie narysowanej sukienki. Najciekawszy projekt nagrodzimy.

2. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook, a osoby te mogą stać się Uczestnikami po spełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji. Przy wyborze zwycięzcy Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność uczestnika.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje od nich odwołanie).

5.  Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna, dlatego wybierze projekt, który otrzymał największą ilość polubień. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Facebook.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda jaką jest tiulowa czerwona spódniczka ze zdjęcia konkursowego o wartości 400 zł.

2. Nagroda  zostanie przyznana osobie, która uzyska największą liczbę polubień swojego projektu.

3. Jeden Uczestnik może wstawić tylko jeden projekt.  Zdobywca nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji w serwisie Facebook.

4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem poprzez maila natfashionroom@gmail.com. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, winno nastąpić w terminie  3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.

5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator wydaje nagrodę.

6. W razie takiej potrzeby zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

7. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.

8. Organizator zobowiązuje się wydać nagrodę do 31 września 2017.

9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres jednostki Organizatora: NAT Fashion Room Al. Niepodległości 705/2 81-853 Sopot.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Facebook.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem  

e-mail: natfashionroom@gmail.com. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na stronie www.natfr.pl

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres natfashionroom@gmail.com z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 10 Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.